Dnes je:
Svátek má:

Plán akcí - CIRSIUM 2016/2017
Informace k PZk
Žádost o uvolnění žáka z vyučování
Vzor žádosti o uvolnění žáka z SD
Žádost o IVP
Minimální preventivní program
Program k řešení a prevenci šikany

Režim školy

1. Všichni žáci dodržují pravidla školního řádu, se kterým byli prokazatelně seznámeni třídním učitelem na začátku školního roku.

2. Žáci přicházejí do školy nejpozději 10 minut před zahájením vyučování. Ve volných hodinách mohou opustit školu pouze na základě písemné omluvenky zákonného zástupce nebo se zdržují v určeném prostoru pod dohledem pedagogického pracovníka.

3. Všichni žáci se při příchodu do školy přezouvají a odkládají oděv v přidělených prostorech nebo skříňkách.

4. Ve všech třídách je žákům zakázáno bez dozoru manipulovat s okny a žaluziemi.

5. Povinnosti služby ve třídě:
- utřít před každou hodinou tabuli
- na začátku každé hodiny podat hlášení o stavu třídy
- po skončení vyučování zkontrolovat pořádek ve třídě, uzavření oken a zvednutí židliček
- nedostaví-li se do pěti minut po zvonění vyučující do třídy, oznámit jeho nepřítomnost v ředitelně popř. sekretariátu školy
- službu žáků ve třídě určuje třídní učitel a je povinen ji zapsat do třídní knihy

6. Žáci odchází na oběd po skončení svého vyučování případně ve stanovené době pod dozorem pedagogického pracovníka.

7. Po skončení vyučování rsp. po obědě odchází žáci do šaten, kde se přezouvají a převlékají, zbytečně se nezdržují a odchází z budovy, nebo do školní družiny, přihlášení žáci do školního klubu.
Začátek a konec jednotlivých vyučovacích hodin:
1. hodina 07:50 – 08:35
2. hodina 08:45 – 09:30
3. hodina 09:45 – 10:30
4. hodina 10:40 – 11:25
5. hodina 11:35 – 12:20
6. hodina 12:30 – 13:15
7. hodina 13:45 – 14:30
8. hodina 14:40 – 15:25

V Jedovnicích 1. 9. 2015
Mgr. Michal SOUČEK, ředitel školy